ETYKIETY KARTONOWE


Uzupe³nieniem oferty firmy SANKRA s± etykiety i przywieszki kartonowe spe³niaj±ce funkcjê zarówno informacyjn± jak i ozdobn±, bêd±ce czêsto swoist± wizytówk± firmy w momencie pierwszego kontaktu z wyrobem danego producenta.
Etykiety drukowane na wysoko gatunkowych kartonach, dostêpne s± w ró¿nej gramaturze i rodzajach wykoñczenia:
  • etykiety zadrukowane jedno lub dwustronnie;
  • etykiety powlekane foli± matow± lub b³yszcz±c±;
  • etykiety lakierowane;
  • etykiety powlekane lakierem wybiórczym;
  • etykiety drukowane na plastiku PCV;
Szeroka gama naszych produktów pozwoli Pañstwu nadaæ swoim produktom indywidualny i niepowtarzalny charakter.
etykieta kartonowa

Etykieta kartonowa
etykiety kartonowe

Etykiety kartonowe
etykiety transferowe produkowane przez firmê Sankra

Etykiety kartonowe
1 2 3