WSZYWKI TERMOTRANSFEROWE


Pragn±c zaspokoiæ oczekiwania naszych klientów pragniemy przedstawiæ Pañstwu ofertê etykiet wykonanych metod± termotransferu. Technologia ta pozwala na drukowanie czarno-bia³ego tekstu, grafiki oraz kodów kreskowych w wysokiej rozdzielczo¶ci 300dpi na :
  • ta¶mach nylonowych o wysokiej odporno¶ci na pranie wodne i chemiczne;
  • papierowych etykietach samoprzylepnych w szerokiej gamie rozmiarów;
  • kartonowych przywieszkach.

Niew±tpliw± zalet± tej technologii jest wyj±tkowo krótki okres realizacji zamówieñ.
wszywki termotransferowe

Wszywki termotransferowe
1